PGĐ phụ trách cùng tập thể cán bộ Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học

Giới thiệu chung

 

 

KHOA SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG - Y TẾ TRƯỜNG HỌC – BỆNH NGHỀ NGHIỆP

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ 

1. Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; việc bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; môi trường điều kiện vệ sinh trường học, bệnh tật học đường, sức khỏe trường học; phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích; Tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp theo quy định; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực chuyên môn phụ trách.

2. Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA:

1. Lãnh đạo khoa:

- Trưởng khoa: BSCKI. Hà Thị Bích Thủy

- Phó Trưởng khoa: BSCKI. Bùi Văn Học

2. Tổng số cán bộ: 9 cán bộ, trong đó: BSCKI: 2; Bác sỹ: 03; Kỹ sư công nghệ và môi trường: 02; Điều dưỡng đại học: 01; Y sỹ đa khoa: 01.

III. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ THỰC HIỆN:

1. Lĩnh vực Y tế lao động và bệnh nghề nghiệp:

1.1 Năng lực chuyên môn:

- Đủ năng lực khám sức khỏe định kỳ (đã được Sở Y tế cấp phép hoạt động số 385/PT-GPHĐ ngày 25 tháng 9 năm 2018)

- Đủ năng lực thực hiện khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp và tham gia khám giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động (đã được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định 1077/QĐ-SYT ngày 02 tháng 10 năm 2018)

- Đủ năng lực huấn luyện công tác y tế lao động (đã được Sở Y tế công bố tại Văn bản số 1499/SYT-NVY ngày 14 tháng 9 năm 2018)

- Đủ năng lực thực hiện đo quan trắc môi trường lao động (đã được Sở Y tế công bố tại Văn bản số 1498/SYT-NVY ngày 14 tháng 9 năm 2018)

1.2 Các hoạt động đã thực hiện:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện các hoạt động về y tế lao động, quản lý sức khỏe người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp; phòng, chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;

- Thực hiện kiểm tra, giám sát, quan trắc môi trường lao động, điều kiện lao động có nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động; đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện, môi trường lao động;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, tổ chức công tác thông tin, truyền thông giáo dục sức khỏe, tập huấn về phòng chống bệnh nghề nghiệp, bệnh liên quan đến nghề nghiệp, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức, tham gia tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật cho các cán bộ làm công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn;
-  Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan đến sức khỏe bệnh nghề nghiệp và phòng, chống tai nạn thương tích;
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về sức khỏe nghề nghiệp theo quy định.
2. Lĩnh vực Vệ sinh môi trường và Y tế trường học:

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động về vệ sinh môi trường:

+ Kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn;
+ Kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng nước tại các nhà máy nước có công suất từ 1000m3/ngày trở lên;

+ Thực hiện các dự án về vệ sinh môi trường theo kế hoạch.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động về Y tế trường học:

+ Tổ chức khám sức khỏe cho học sinh, đo kiểm tra các yếu tố vệ sinh học đường.
+ Thực hiện các Dự án về YTTH theo kế hoạch.

-  Tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án, hợp tác quốc tế liên quan đến Vệ sinh môi trường và Y tế trường học.

Giấy phép thiết lập số: 21/GPTTĐT-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ cấp ngày 06/12/2018.